Katedra Inżynierii Procesowej
POLITECHNIKA OPOLSKA
Katedra Inżynierii Procesowej
Politechnika Opolska
Przejdź do treści

A'propos

Nauka

...nauki i działalności badawczej:

  Wiedza i doświadczenie osiągnięte w okresie wieloletniej działalności naukowej w obszarach inżynierii chemicznej i procesowej oraz inżynerii środowiska jest przez pracowników katedry wykorzystywana przy rozwiązywaniu wielu problemów, obejmujących w szczególności:

  • projektowanie i badanie procesów cieplno-przepływowych zachodzących w aparatach i urządzeniach przemysłowych (pomiary ruchowe instalacji, bilans cieplny urządzeń oraz audyting energetyczny itp.);

  • projektowanie procesów oraz badania urządzeń i aparatów z zakresu ochrony powietrza, wody oraz utylizacji i zagospodarowania odpadów;

  • rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych aparatury przemysłowej i ochrony środowiska (prace projektowe);

  • wybrane zagadnienia monitoringu środowiska.


   
W wielu pracach badawczo-pomiarowych aktywnie uczestniczą członkowie Koła Naukowego "Skruber", ze szczególnym ukierunkowaniem udziału studentów na pomiary ruchowe instalacji oraz prace projektowo-konstrukcyjne aparatury przemysłowej.

...instalacje i stanowiska badawcze:

   Działalność katedry obejmuje także specjalistyczne badania laboratoryjne, jak również badania podstawowych procesów i operacji jednostkowych inżynierii procesowej, w zakresie posiadanej aparatury pomiarowej i naukowo-badawczej. W szczególności są to:

  • Reologia cieczy (reometria):

  Podstawowym wyposażeniem stanowiska badawczego jest reometr (wiskozymetr) rotacyjny z oprzyrządowaniem umożliwiającym pomiar lepkości cieczy niutonowskich jak i nieniutonowskich. Z istoty działania tego wiskozymetru (Rheotest), pomiary właściwości reologicznych cieczy sprowadzają się do wyznaczenia krzywych płynięcia w danych warunkach, a na tej podstawie lepkości cieczy, wg zadanych metod obliczeniowych. Charakterystykę reologiczną można przy tym określać dla zróżnicowanej temperatury płynu poprzez wykorzystanie wewnętrznego termostatu.
  Niezależnie od powyższego, stanowisko jest wyposażone w zestaw wiskozymetrów kapilarnych, umożliwiajacych badanie właściwości reologicznych cieczy o złożonych właściwościach oraz ciekłych mieszanin niejednorodnych, jak emulsje, zwiesiny itp. (pomiar lepkości do 100 Pa×s).

  • Hydraulika przepływu dwufazowego mieszanin gaz-ciecz oraz gaz-ciecz-ciecz:

    Instalacja obejmuje dwa stanowiska badawcze, odpowiednio dla przepływu mieszaniny wielofazowej w rurach poziomych i pionowych. Wspólną częścią instalacji jest układ zasilania, wyposażony m.in. w zestaw elektronicznych rotametrów do pomiaru i rejestracji strumieni poszczególnych faz. Instalacja wyposażona jest w układy optyczne do identyfikacji i rejestracji struktur przepływu w świetle przechodzącym. Do pomiarów oporów przepływu wykorzystuje się elektroniczne przetworniki ciśnienia, natomiast pomiary udziału objętościowego faz w płynącej mieszaninie dokonuje się metodą bezpośrednią, tj. przez zamknięcie danego kanału pomiarowego. Całość oprzyrządowania zamyka komputerowy system rejestracji i analizy parametrów przepływowych.

  • Wrzenie w objętości:

    Podstawowym wyposażeniem stanowiska jest zamykane pokrywą "deflegmacyjną" naczynie cylindryczne o pojemności ok. 5 l, wyposażone w płaskie ogrzewane elektrycznie dno, którym może być płyta miedziana lub aluminiowa. Na stanowisku tym dokonuje sie oceny kinetyki wrzenia cieczy jednorodnych lub o złożonych właściwościach, tj. mieszanin cieczy wzajemnie nierozpuszczalnych (woda-olej, zawodniona smoła itp.). Możliwa jest przy tym ocena fenomenologiczna procesu, poprzez obserwację struktur za pomocą kamery wizyjnej SVHS. Stanowisko wyposażone jest w komputerowy tor pomiarowy, zapewniający rejestrację i analizę danych doświadczalnych.

  • Wrzenie przy przepływie:

    Instalacja przystosowane jest do prowadzenia badań odparowania cieczy przy przepływie dwufazowym z parą wodną w jednorurowym kanale wyparnym ( elektrycznie ogrzewana rura o średnicy wewnętrznej 22 mm i długości pomiarowej 1,3 m), symulującym działanie wyparki z hydraulicznie wytwarzanym filmem cieczy. Żądane parametry termiczne pary wodnej oraz cieczy (jednorodnej lub mieszaniny złożonej, jak np. smoły węglowej i olejów) uzyskuje się za pomocą elektrycznych podgrzewaczy o regulowanej mocy; elektryczne układy grzejne stosuje się także na innych elementach instalacji jak podgrzewacze, zbiorniki oraz elementy orurowania. Instalację wyposażono w niezbędną aparaturę pomiarową umożliwiającą kontrolę przebiegu doświadczeń oraz pozwalającą na ocenę warunków procesowych odparowania cieczy. Rejestracja pomiarów odbywa sie za pomocą komputerowego systemu gromadzenia i analizy danych doświadczalnych


Copyright 1999-2020 by @ndi
Wróć do spisu treści