ROK 2008

1/08

Sobieraj K.:Badania udziału objętościowego gazu przy przepływie dwufazowym gaz-ciecz bardzo lepka

2/08

Bliżycki G.: Identyfikacja rodzajów i zakresów występowania różnych jakościowo przepływów dwufazowych

3/08

Bajcarz T.: Badania procesu konwekcyjnego suszenia paliw z osadów ściekowych

4/08

Solarz P.: Opracowanie metody niskotemperaturowego suszenia paliw z osadów ściekowych

5/08

Roczek M.: Przepływ gaz-ciecz w rurach ze strukturą porowatą

6/08

Rząsa S.: Wymiana ciepła przy przepływie przez rury ze strukturą porowatą

7/08

Witczak A.: Przepływ gaz-ciecz w warunkach rozszerzenia przewodu rurowego

8/08

Wójcik M.: Hydraulika przepływu gaz-ciecz przy gwałtownych przewężeniach rurociągów

9/08

Feldman P.: Hydrodynamika przepływu mieszaniny gazowo-cieczowej w zaworach

10/08

Mrosek N.: Metody wytwarzania i rozdziału emulsji

11/08

Gąsiorski M.: Spalanie paliw na bazie osadów ściekowych

12/08

Płaczek Z.: Hydrodynamika przepływu mieszaniny gazowo-cieczowej w łukach rurowych

13/08

Brandt A.: Badania grubości filmów cieczy bardzo lepkiej przy jej przepływie z gazem

14/08

Skoczylas W.: Badania wielkości charakteryzujących dynamikę przepływów dwufazowych

15/08

Kubiszok M.: Opracowanie paliwa z osadów do wspólnego wykorzystania z węglem w procesie wypalania klinkieru cementowego

16/08

Jurczyk K.: Badanie właściwości fizyko-chemicznych paliw z osadów ściekowych

17/08

Ertel I.: Odwadnianie osadów ściekowych

18/08

Sośnik D.: Wpływ rodzaju lepiszcza na właściwości wytrzymałościowe granulatów paliw z osadów ściekowych

19/08

Urbańczyk B.: Metody rozpraszania faz w układzie ciecz-ciecz

20/08

Kraszczyk A.: Swobodny ruch kropel w środowisku ciekłym

21/08

Kuroś S.: Opory przepływu wielofazowego w elementach łukowych

22/08

Semenowicz D.: Udział objętościowy faz w przepływie powietrze-woda-olej w łukach pełnych

23/08

Jóśko E.: Badanie oporów przepływu w rurach ze zmienną średnicą

24/08

Roehr E.: Opory miejscowe przy przepływie wielofazowym

25/08

Szczeciński J.: Przemysłowe zastosowanie przepływów dwufazowych

26/08

Biniecki S.: Hydraulika przepływu wielofazowego

27/08

Remjasz A.: Techniki pomiarowe w badaniach przepływów wielofazowych

28/08

Czarnojan R.: Wykorzystanie materiałów porowatych w wymiennikach ciepła

29/08

Maślanka I.: Metody intensyfikacji ruchu ciepła w aparaturze procesowej

30/08

Gibas J.: Wykorzystanie procesów membranowych w inżynierii środowiska

31/08

Spyra D.: Perspektywy wykorzystania ogniw paliwowych

32/08

Świeboda Ł.: Procesy technologiczne w magazynie nasiennym

33/08

Wałowski G.: Technologia zgazowania węgla kamiennego

34/08

Malasy G.: Chłodnice powietrzne – konstrukcja i zastosowanie

35/08

Brewka P.: Teoretyczna ocena technologii wytwarzania kwasu azotowego

36/08

Piętka B.: Technologia wytwarzania den sitowych

37/08

Żyła N.: Technologia oczyszczania wody pitnej dla celów spożywczych

38/08

Białek M.: Tworzywa sztuczne w budowie aparatury procesowej

39/08

Matejuk A.: Wymagania technologiczno-konstrukcyjne dla aparatury wysokociśnieniowej

40/08

Reiwer S.: Amoniakalne instalacje do schładzania wody

41/08

Gałeczka J.: Projekt konstrukcyjny węzła cieplnego dla potrzeb Elektrowni „Blachownia”

42/08

Ostrowski K.: Wpływ przemysłu poligraficznego na środowisko

43/08

Gmyz B.: Ocena właściwości fizykochemicznych koksu

44/08

Gorzel E.: Instrumentalna analiza stopnia zanieczyszczenia gazu koksowniczego

45/08

Łabno R.: Pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery z energetyki przemysłowej

46/08

Ślepaczek B.: Plan gospodarki odpadami w gminie Branice

47/08

Malinowski S.: Osady ściekowe po stabilizacji

48/08

Wojtal I.: Odpady komunalne jako źródło surowców wtórnych

49/08

Sobolewska B.: Przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu klimatu

50/08

Badowska J.: Zbiorniki retencyjne w aspekcie ochrony i kształtowania środowiska

51/08

Ćwikła D., Witaszek A.: Oczyszczanie ścieków w energetyce na przykładzie Elektrowni Opole

52/08

Krzemińska E.: „STOP” Strategia Tematyczna Ochrony Powietrza. Ku czystszemu powietrzu w Europie

53/08

Zaręba M.: Komory chłodnicze z kontrolowaną atmosferą

 54/08

Galeczka J.: Projekt Procesowo Konstrukcyjny Rekuperatora w węźle cieplnym ciepłej wody użytkowej

 55/08

 Brodny A.: Techniki konserwacji ziarna

 56/08

 Wowro M., Jędrysiak Sł.: Ocena oddziaływania zakładów chemicznych „Tarnowskie Góry” na środowisko w Tarnowskich Górach i Okolicach

57/08

Mrugała M.: Wykorzystanie odpadów rolniczo-leśnych w energetyce
58/08 Walos A.: Techniki zamrażania warzyw i owoców
59/08 Folek K.: Utrwalanie żywności metodą suszenia
60/08 Cymbalista J.: Przygotowanie płodów rolnych do przechowywania
61/08 Brylska M.: Opracowanie koncepcji działań projakościowych dla wybranego przedsiębiorstwa

ROK 2009

1/09

WICHARY Ł.: Analiza numeryczna przepływu gaz-ciecz

2/09

HUSAKOWSKA A.: Wpływ lepkości cieczy na warunki pracy kolumny air-lift

3/09

SAJDAK Ł.: Charakterystyka powierzchni międzyfazowej dwufazowego przepływu pierścieniowego

4/09

MATYSIAK D.: Doświadczalna weryfikacja metod obliczania udziałów objętościowych w przepływie dwufazowym

5/09

GŁADYSZ-MEHLICH A.: Analiza ekonomiczna wytwarzania paliw z osadów ściekowych

6/09

KLIN A.: Analiza warunków suszenia paliw z osadów ściekowych w suszarni bębnowej

7/09

JAROSZ P.: Straty ciśnienia przy przepływie przez kanał z wypełnieniem z metalu porowatego

8/09

OŻGA A.: Badanie suszenia paliw z osadów ściekowych z wykorzystaniem energii słonecznej

9/09

TOPOL A.: Flotacja zanieczyszczeń stałych

10/09

GRABARZ R.: Charakterystyka przepływu wielofazowego w rurach zakrzywionych

11/09

PIETROWSKI T.: Hydrodynamika przepływu wielofazowego w warunkach rozszerzenia i przewężenia kanału

12/09

GAWRONIUK B.: Aeracja układów niejednorodnych ciecz-ciało stałe

13/09

MĄCZKA D.: Reaktory dla układów heterogenicznych

14/09

SUCHAŃSKI P.: Ruch ciepła w układzie dwufazowym ciecz-ciecz

15/09

GRZEGORZAK N.: Nieadiabatyczny przepływ dwufazowy ciecz-ciecz

16/09

RUSEK M.: Wymiana ciepła przez wypełnienie ze stali spienionej

17/09

FLIEGEL D.: Przepływ dwufazowy cieczy niemieszających się w kanałach o zmiennej średnicy

18/09

PIETRZAK A.: Metody zapobiegania skażeniom środowiska w przemyśle chemicznym

19/09

NAGŁA M.: Wpływ infrastruktury drogowej na stan środowiska opolszczyzny

20/09

KUDYK M.: Wykorzystanie biowskaźników w monitoringu środowiska

21/09

JUDA A.: Przemysłowa ochrona środowiska na przykładzie PCC Spedkol Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

22/09

KUŹMIK A.: Gospodarka odpadami na podstawie Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach

23/09

 PIETRZAK Ł.: Badania nieniszczące urządzeń poddozorowych

 24/09

 WANTOŁA P.: Nieinwazyjne badania przepływów wielofazowych

25/09

SOBONKIEWICZ L.: Ocena stanu wyposażenia aparaturowego zakładów mięsnych w województwie opolskim

26/09

SYLWESTRZAK P.: Specjalne techniki przechowalnicze

27/09

JUSTYŃSKI P.: Kriogeniczne metody w przechowalnictwie

28/09

MOLENDA P.: Charakterystyka układów klimatyzacyjnych w pomieszczeniach bytowych
29/09 MOLENDA P.: Charakterystyka układów klimatyzacyjnych w pomieszczeniach bytowych
30/09 GROŃCZAK GRZEGORZ: Aparatura procesowa w instalacjach oczyszczania spalin