ROK 2004

 

1/04

Bigosiński J.: Wpływ mieszania w przepływie przez rurę na właściwości reologiczne mieszaniny ciecz-ciecz

2/04

Gajdeczka P. : Efektywność wymienników ciepła z ożebrowanym wkładem rurowym

3/04

Gieża W./ Kliś J.: Hydrodynamika przepływu dwufazowego gaz-ciecz lepka w warunkach wymiany ciepła

4/04

Marcinków W. : Badanie zjawiska inwersji faz przy przepływie ciecz-ciecz

5/04

Niźnik I.: Zapotrzebowanie mocy w procesie mieszania materiałów ziarnistych

6/04

Sidorski S.: Wnikanie ciepła przy opadającym przepływie w rurach cieczy lepkiej i gazu

7/04

Butyński S.: Procesy mechanicznego rozdziału układów niejednorodnych ciecz-ciecz

8/04

Famuła P./ Palusiński B.: Hydrodynamika przepływu trójfazowego gaz-ciecz-ciecz w rurach pionowych

9/04

Gajewska G.: Procesy cieplno-przepływowe w układach dwufazowych gaz-ciecz

10/04

Jowsa P.: Modelowanie procesu mieszania materiałów ziarnistych w mieszalniku bębnowym

11/04

Nowakowski R.: Sposoby zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków

12/04

Oliwa A.: Proces suszenia materiałów ziarnistych w suszarce bębnowej

13/04

Radny M.: Procesy technologiczne przetwarzania biomasy w aspekcie spalania

14/04

Sandrowicz A.: Analiza procesów jednostkowych w technologii oczyszczania ścieków

15/04

Szafrański T.: Odpylanie w filtrze nasypowym

16/04

Gospodarczyk M.: Analiza rozkładu ziarnowego cząstek ciała stałego w zawiesinie

17/04

Grzymowska J.: Wykorzystanie aeracji w procesie oczyszczania ścieków

18/04

Hybel B.: Przemysłowe techniki nawilżania gazów

19/04

Jędreasz A.: Materiały porowate w zastosowaniach przemysłowych i inżynierii środowiska

20/04

Lechniak Ł.: Wysokociśnieniowe techniki transportu płynów

21/04

Ledwig H.: Rozwiązania konstrukcyjne i wytyczne stosowania odpylaczy

22/04

Murawski M.: Techniki pomiarów i analizy składu gazów spalinowych

23/04

Grabowski J.: Charakterystyka przemysłowych cieczy olejowych

24/04

Kopeć T.: Charakterystyka przemysłowych urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych

25/04

Płaza D.: Wykorzystanie tworzyw sztucznych w budowie aparatury procesowej

26/04

Stefańczak R.: Materiały izolacyjne i kryteria ich stosowania

27/04

Szumilak A.: Przemysłowe wykorzystanie technik fluidalnych

28/04

Wójcik J.: Systemy i metody uszczelniania elementów napędowych maszyn i urządzeń

29/04

Mekin A.: Powłoki antykorozyjne w budowie aparatury

30/04

Haraf St.: Procesy przetwarzania odpadów gumowych
i z tworzyw sztucznych

31/04

Jantos R.: Aspekty techniczno-technologiczne wstępnego odwadniania smół węglowych

32/04

Krajciewicz Ł.: Wykorzystanie pomp ciepła w inżynierii środowiska

33/04

Schmolke M./ Sękowska A.: Odpady z procesów odsiarczania spalin i sposoby ich zagospodarowania

34/04

Robak K.: Metody klasyfikacji rozdrobnionej fazy stałej

35/04 Krajciewicz Ł.: Wykorzystanie pomp ciepła w inżynierii środowiska
36/04 Chrzanowski M.: Analiza Benchmarkingowa na przykładzie wybranego zakładu
37/04 Kielnar A.: Proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Nysie sp. z o.o.
38/04 Zalewska B.: Wdrażanie systemu zarządzania jakością na przykładzie fabryki silników elektrycznych "Besel" S.A. w Brzegu
39/04 Kansy M.: Odpady przemysłowe jako aktywne dodatki mineralne w składzie cementu
40/04 Dunkel K.: Metody monitoringu powietrza w województwie Śląskim
41/04 Czok D./ Kasperek M.: Procesy przetwarzania surowców wtórnych w przemyśle celulozowo-papierniczym
42/04 Król B.: Oczyszczanie gazów w produkcji koksu
43/04 Maziarski W.: Techniki spalania paliw stałych
44/04 Kowalski T.: Analiza i metody zapobiegania zagrożeniom środowiska związanych z budową dróg
45/04 Jakubiec M./Serzysko M.: Wykorzystanie sedymentacji w inżynierii środowiska
46/04 Ducksch K.: Metody klasyfikacji rozdrobnionej fazy stałej
47/04 Molenda P.: Wykorzystanie surowców wtórnych w energetyce
48/04 Mielczarek L., Dajewski J.: Oczyszczanie ścieków w systemie BIOCOS
49/04 Langert M.: Finansowanie celów strategocznych Powiatu Prudnickiego ze środków Unii Europejskiej w latach 2000-2003
50/04 Sobczak P.: Prywatyzacja restrukturyzacja i regionalizacja przedsiębiorstwa PKP
51/04 Kucia P.:  Młodzież na rynku pracy w świetle UE
52/04 Lepczyński A.: Zarządzanie systemem jakości na przykładzie Rafako S.A. w Raciborzu

 

ROK 2005

1/05

Czekański J., Staszczyszyn M.: Utylizacja biogazu z wybranych krajowych wysypisk odpadów komunalnych    

2/05

Foniok B., Grabczyński M.: Hydraulika współprądowego przepływu gazu i cieczy bardzo lepkiej

3/05

Mikołajczak T., Poźniak J.: Komory chłodnicze małej mocy. Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego

4/05

Ryłko M.: Rury cieplne i ich wykorzystanie w technice

5/05

Tyrała B.: Projekt stanowiska laboratoryjnego do pozyskiwania energii słonecznej

6/05

Urbanowski M.: Urządzenia odwadniające parowych instalacji przemysłowych

7/05

Badora M.: Ocena wpływu spalania paliwa PBS na proces wypalania klinkieru cementowego       

8/05

Główka A., Tarapata D.: Opracowanie paliwa na bazie osadów ściekowych
i mączki kostnej

9/05

Hudzik S.: Reologia zagęszczonych zawiesin

10/05

Hutyra D., Wawrzyniak D.: Opracowanie projektowo-konstrukcyjne laboratoryjnego aparatu fluidalnego

11/05

Kołodziejczyk P.: Odpylanie w nasypowym złożu filtracyjnym

12/05

Litwin W.: Odpylanie gazów w cyklonie

13/05

Mogielnicka B., Mondzelewska A.: Zjawisko emulgowania przy przepływie dwufazowym ciecz-ciecz

14/05

Pietrzak M.: Przepływ dwufazowy gaz-ciecz w kanałach łukowych

15/05

Piłat M.: Ocena zjawisk hydrodynamicznych przy przepływie trójfazowym gaz-ciecz-ciecz w kanałach pionowych

16/05

Płaza B.: Struktury i udziały przepływu dwufazowego

 ciecz-ciecz w rurze pionowej

17/05

Stasiak J.: Kolumny air-lift w inżynierii środowiska.

18/05

Stefaniak J.: Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego do mieszania cieczy

19/05

Szepielak E.: Analiza komfortu cieplnego pomieszczeń dydaktycznych

20/05

Trzęsicki K.: Mieszanie płynów nieniutonowskich

21/05

Tukiendorf A.: Areacja szlamów i mułów  

22/05

Zielińska K.: Analiza pracy ciepłowni komunalnej

23/05

Bartnikowski K.: Efektywność procesów wymiany ciepła w technologii spożywczej

24/05

Cyganiuk Z.: Właściwości reologiczne cieczy trudnopłynących

25/05

Madura T.: Techniki platerowania i powlekania materiałów powłokami ochronnymi

26/05

Sikora M.: Energetyczne wykorzystanie biomasy
w przetwórstwie rolno-spożywczym

27/05

Tuła P.: Preparaty konserwująco-smarujące
w zastosowaniach przemysłowych

28/05

Jurczyński B.: Systemy uzdatniania wody komunalnej
i przemysłowej

29/05

Filipek M.: Elektrownie wiatrowe w inżynierii środowiska

30/05

Jędrysiak S., Wowro M.: Polityka proekologiczna na przykładzie huty „Miasteczko Śląskie”

31/05

Kokot D.: Wysokoefektywne systemy grzewcze w budownictwie mieszkaniowym

32/05

Kokot T.: Systemy klimatyzacyjne w obiektach użyteczności publicznej

33/05

Lelek G.: Technologie rekultywacji wysypisk śmieci

34/05

Mikita S.: Techniki i sposoby oceny zanieczyszczenia powietrza
 na dużej wysokości

35/05

Pachołek A.: Procesy membranowe w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych

36/05

Stelmach M.: Odzyskiwanie metali szlachetnych z odpadów

37/05

Szczotka M.: Zbiorniki retencyjne w inżynierii środowiska

38/05

Sznura Ł.: Ogrzewnictwo i dystrybucja ciepła w budowlach kubaturowych

39/05 Łabanowicz D.: Automatyczne układy pomiarowe monitorowania środowiska
40/05 Matysiak M.: Budowa, działanie i kryteria zastosowania odpylaczy odśrodkowych