ROK 2002

1/02

KOKOT S./ KOSMALA T.: Hydraulika przepływu emulsji wodno-olejowych

2/02

KOWALSKI M. : Hydraulika strugi trójfazowej ciecz-ciecz-gaz

3/02

FURMAN R. : Hydrodynamika spływu cieczy w obecności gazu

4/02

CZAJKA M. : Analiza przypadków wymiany ciepła w filmach cieczy

5/02

DOMINIAK K. : Hydrodynamika i wymiana ciepła przy współprądowym przepływie dwufazowym gaz-ciecz

6/02

GŁOWACKI T. / JACH P. : Energetyczne wykorzystanie osadów z oczyszczalni ścieków

7/02

MICUŁA K./ NOWAK B. : Hydrodynamika reaktorów trójfazowych

8/02

MIŚTAL N. : Techniki izotopowe w praktyce przemysłowej

9/02

NIŻBORSKA J./ PIETRZAK A. : Biologiczne oczyszczanie gazów

10/02

NOWAK M./ NOWAKOWSKA R. : Mieszanie zawiesin i emulsji

12/02

SZACHNOWSKA M. : Dynamika ruchu fazy rozproszonej w cieczy nienewtonowskiej

13/02

SZYPEREK M. : Kierunki rozwojowe w technikach oczyszczania gazów

14/02

LEDWIG B. : Odpylanie barbotażowo-pianowe

15/02

KOCIMSKA K. : Hydrocyklony w technice inżynierii środowiska

16/02

SIKORSKA A. : Techniki badań i pomiarów stopnia zanieczyszczenia wody

18/02

DAMBIEC K. : Wymienniki ciepła niekonwencjonalnej konstrukcji

19/02

DONAKIEWICZ W. : Wytyczne doboru i eksploatacji urządzeń do tłoczenia płynów

20/02

GAWRON M. : Kotły energetyczne małej mocy

21/02

MEKIN A. : Powłoki antykorozyjne w budowie aparatury

22/02

MUZYKA A. : Urządzenia zabezpieczające działanie aparatury ciśnieniowej

23/02

PAWŁOWSKI R. : Kryteria i zasady doboru elementów instalacji przemysłowych

24/02

PIWIŃSKI T. : Charakterystyka cieczy olejowych i ich właściwości

25/02

PRZYBYŁA J. : Techniki rozdrabniania materiałów

27/02

SMOL Z. : Techniki aeracyjne w inżynierii środowiska

28/02

DUNKEL K. : Metody badania zanieczyszczenia gazów

29/02

SMOL A. : Techniki oczyszczania wody z zanieczyszczeń ropopochodnych

30/02

PIASECKA A. : Transport pneumatyczny materiałów sypkich

31/02

ROGÓŻ A. : Ssąco-tłoczące urządzenia dla transportu zawiesin i szlamów

32/02

RYDZAK D. : Techniki poboru próbek środowiskowych

33/02

MAZUR T. : Monitoring hałasu jako podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska

34/02

STACHOWSKI M. : Metody badań zanieczyszczeń wód powierzchniowych i głębinowych

35/02

GUCMAN B. : Urządzenia do rozpylania cieczy

36/02

ROGÓŻ J. : Techniki oceny nieszczelności aparatury przemysłowej

37/02

KUBOŃ Z. : Wykorzystanie produktów przemysłu wapienniczego w ochronie środowiska6

38/02

BAREŁKOWSKA D./ BAREŁKOWSKI A. : Techniki utylizacji odpadów niebezpiecznych. Analiza i komentarz

39/02

WĄS-MOSTOWSKA J./ ZWADUCH A. : Racjonalność gospodarcza zakładu przemysłowego w zakresie ochrony środowiska

40/02

WRÓBLEWSKI J. : Przepływ ciekłych mieszanin nieniutonowskich

41/02

WUJDA S. : Monitorowanie emisji zanieczyszczeń w otoczeniu zakładu przemysłowego

42/02

KRYCZAŁO M.:  Urządzenia do rozdrabniania ciał stałych

 

 

ROK 2003
 

1/03

SROKA A./WEBER R.: Straty energii przy przepływie emulsji przez rurociąg poziomy

2/03

OSUMEK A.: Charakterystyka ciekłych układów dyspersyjnych wytwarzanych różnymi metodami

3/03

BURACZYŃSKI S.: Udział objętościowy przy przepływie  trójfazowym gaz-ciecz-ciecz

4/03

ZEMEŁKA P.: Opory przepływu trójfazowego gaz-ciecz-ciecz

5/03

ZAJĄC P.: Hydraulika przepływu pierścieniowego gaz-ciecz wysokolepka.

6/03

HORNECKI G.: Wnikanie ciepła w płynących filmach cieczy

7/03

BUCZEK M./JOSZKO A.: Zapotrzebowanie mocy w procesie mieszania mieszadłem łapowym

8/03

BOGACKI P.: Mieszanie materiałów ziarnistych w mieszalniku bębnowym

9/03

ŁUKOMSKA M.: Mechanizmy tworzenia i separacji ciekłych układów dyspersyjnych

10/03

STECYK V.: Eksperymentalna ocena jakości pracy mieszadeł dyspergujących

11/03

DIAKÓW M.: Dyspergowanie kropel w cieczy nieniutonowskiej na drodze wypływu z dystrybutora.

12/03

PROCZKA M./SKOCZYLAS J.: Hydrodynamika współprądowych kolumn ciśnieniowych

13/03

BARON A./KAPŁON J.: Ocena możliwości energetycznego wykorzystania osadów z oczyszczalni ścieków

14/03

GARUS T./ SKWARSKI S.: Charakterystyka procesu wrzenia ciekłych układów dwuskładnikowych

15/03

CZEKAŁA G./SOBOTA K.: Wykorzystanie spływu cienkowarstewkowego w aparaturze procesowej.

16/03

KUBEK I./KUSIDŁO J.: Wnikanie masy przy współprądowym przepływie dwufazowym gaz-ciecz.

17/03

MYDLARZ-GABRYK K.: Procesy rozdziału mieszanin i układów heteroazeotropowych.

18/03

RACZKOWSKI P.: Modelowanie procesu odpylania w filtrze nasypowym

19/03

WOLIŃSKA B.: Wykorzystanie złoża fluidalnego w inżynierii środowiska.

20/03

JAKUBIEC M. SERŻYSKO M.: Wykorzystanie sedymentacji w inżynierii środowiska.

21/03

STEFAN K.: Wykorzystanie barbotażu w inżynierii środowiska.

22/03

SZMYT K.: Ekologiczne skutki awarii aparatury przemysłowej

23/03

WITAK J.: Procesy przetwarzania odpadów gumowych i z tworzyw sztucznych.

24/03

PŁOSZAJ J. / TUROWSKI M.: Charakterystyka i metody oceny parametrów pyłu.

25/03

GĄSIOR K.: Metody mokrego oczyszczania gazów

26/03

GRELA P.: Przetwórstwo i gospodarka odpadami komunalnymi

27/03

JAROSŁAWSKA E.: Praca współprądowej kolumny wypełnionej przy wymuszonych pulsacjach fazy ciekłej lub gazowej

28/03

KLEMENTOWSKA E.: Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

29/03

MATUSIAK M.: Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku wodno-glebowym