ROK 2006

1/06

Grudzień K.: Pompy ciepła w domowych instalacjach grzewczych

2/06

Gurazda Ł.: Wykorzystanie biogazu w warunkach gospodarstwa rolnego

3/06

Kozłowski M., Panasiński Ł.: Hydrodynamika w przepływie dwufazowym
ciecz-ciecz w kanale pionowym

4/06

Kudela R.: Strata ciśnienia w elementach zaburzających przepływ dwufazowy

5/06

Łyszcz P.: Spalanie fluidalne

6/06

Morawski P., Orian R.: Opory przepływu mieszaniny gaz-ciecz-ciecz

7/06

Pęcherski T., Potępka W.: Przepływ trójfazowy gaz-ciecz-ciecz w kanale pionowym

8/06

Podgórski M.: Proces jednoczesnego suszenia i granulowania paliwa w granulatorze bębnowym

9/06

Włoch G.: Transport pyłów z odpylacza chłodnika rusztowego klinkieru do młyna cementu na przykładzie Cementowni Odra w Opolu

10/06

Andrzejewska J.: Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza
w pomieszczeniach dydaktycznych

11/06

Bartela P., Serotiuk Z.: Wpływ procesu sezonowania granulatów paliw
na ich właściwości fizyczne

12/06

Bazal K.: Rozdzielanie mieszanin metodami membranowymi

13/06

Bazal M.: Wykorzystanie wielofazowego przepływu
gaz-ciecz-ciecz w urządzeniach przemysłowych

14/06

Hawryluk J., Młotkowski W.: Analiza wielkości i monitorowania emisji pochodzącej z procesu produkcji klinkieru w aspekcie handlu emisjami

15/06

Idzi M.: Przetwarzanie poliolefinowych tworzyw sztucznych

16/06

Kaczmarczyk E.: Hydrodynamika kolumny air-lift

17/06

Kandzia A.: Zjawiska fizykochemiczne w układzie olej-woda

18/06

Kauf M., Wawrzyniak D.: Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego
do oznaczania bezwzględnej gęstości pyłu

19/06

Marcinowicz A., Śnieżek M.: Paliwa z osadów ściekowych i biomasy (trocin)

20/06

Marek A.: Mieszanie układów ciało stałe-ciecz nieniutonowska

21/06

Palińska K.: Udział objętościowy przy przepływie dwufazowym gaz-ciecz bardzo lepka

22/06

Płachecki M.: Komputerowa analiza zjawisk towarzyszących przepływom wielofazowym

23/06

Poprawa T., Sawczuk S.: Przepływ ciekłych układów dyspersyjnych w rurze poziomej

24/06

Seremak A.: Inwersja faz ciekłych w przepływie trójfazowym

25/06

Skibiński M., Zimerman A.: Mechaniczne odwadnianie osadów ściekowych

26/06

Sochacki K., Świtek S.: Niskotemperaturowe suszenie osadów ściekowych

27/06

Śnigórska M.: Wpływ lepkości na udziały objętościowe w przepływie gaz-ciecz przy przepływie wymuszonym w kanałach poziomych

28/06

Tomiałowicz A.: Analiza metod obliczania stopni zapełnienia
dla przepływu ciecz-ciecz

29/06

Błaszczok M.: Analiza składu ziarnowego cząstek ciała stałego
 w zawiesinie

30/06

Tobias Ł.: Recykling tworzyw sztucznych

31/06

Semanyszyn-Szlagor S.: Filtry pyłowe jako sprzęt pomocniczy maszyn i urządzeń

32/06

Krupa A., Sokalska I.: Techniki aeracji  szlamów i mułów

33/06

Socha G.: Odzysk i zagospodarowanie odpadów z przeróbki drewna w warunkach przemysłowych

34/06

Krzemińska E.: Gospodarka odpadami w przemyśle gorzelniczym

35/06

Waszecka B.: Charakterystyka metod suchego odpylania gazów

36/06

Niewęgłowski J.: Zagadnienia związane z rozdziałem faz na drodze flotacji ścieków

37/06

Thiel J.: Koksownia „Zdzieszowice”, a środowisko

38/06

Ćwikła D.: Demineralizacja i dekarbonizacja wody w przemyśle energetycznym, na przykładzie Elektrowni „Opole”

39/06

Madejski W.: Biotechnologiczne zagospodarowanie odpadów rolno-spożywczych

40/06

Jantos R.: Wpływ doboru wsadu węglowego na jakość wytwarzanego koksu

41/06

Schmolke M.: Sposoby usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych
z akwenów wodnych

42/06

Król B.: Technologie uzyskiwania produktów węglopochodnych z gazu koksowniczego

43/06

Krajciewicz Ł.: Perspektywy wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii

44/06

Lechniak Ł., Hybel J.: Reologia substancji trudnopłynących

45/06

Główka A.: Niskotemperaturowe techniki suszenia owoców i warzyw

46/06

Farajewicz M.: Wykorzystanie wielofazowego przepływu gaz-ciecz-ciecz w urządzeniach przemysłowych

47/06

Tarapata D.: Wykorzystanie odpadów z drewna w energetyce

48/06 Monkiewicz J.: Projekt procesowy stanowiska do mieszania cieczy
49/06 Stasiak J.: Rekultywacja terenów leśnych zdegradowanych zanieczyszczeniami przemysłowymi

ROK 2007

1/07

Pietryk J.: Badania mieszania zawiesin o charakterze nieniutonowskim.

2/07

Gałgan T. SobylakK.: Suszenie paliw z osadów ściekowych.

3/07

Zieliński Ł.: Instalacje do tłoczenia substancji trudnopłynących.

4/07

Wiśniowska J.: Metody oczyszczania gruntów i wód zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi.

5/07

Składny D. Wiora J.: Identyfikacja rodzajów i zakresów występowania przepływu dwufazowego w rurach pionowych.

6/07

Bracka M.: Hydraulika przepływu dwufazowego gaz-ciecz lepka w elementach instalacji.

7/07

Bindek T. Zdybicki P.: Analiza właściwości osadów ściekowych.

8/07

Zajączkowski S. Radochoński M.: Wpływ składowania paliwa z osadów na jego właściwości.

9/07

Niechcielska A.: Ocena zjawisk przepływowych w mikrokanałach.

10/07

Malinowski M.: Przepływ dwufazowy gaz-ciecz w łukach.

11/07

Antosik C.: Opory miejscowe przy przepływach dwufazowych.

12/07

Dobrzański P.: Ocena reologicznych charakterystyk płynięcia szlamów i mułów.

13/07

Niemczak K.: Układy regeneracyjne w elektrowniach zawodowych.

14/07

Pach P.: Kocioł odzysknicowy w układzie gazowo-parowym.

15/07

Nowosad G. Nalepa Ł.: Przepływ mieszaniny gaz-ciecz-ciecz przez rury szorstkie.

16/07

Raida D., Rudek D.: Przepływ dwufazowy gaz-ciecz bardzo lepka.

17/07

Bogacki A., Jeger K.: Przepływ dwufazowy ciecz-ciecz w kanałach pionowych.

18/07

Klejewski A.: Badanie warunków niskotemperaturowego suszenia paliw na bazie osadów ściekowych.

19/07

Palenica Ł., Streissel P.: Przepływ trójfazowy gaz-ciecz-ciecz w kanałach pionowych.

20/07

Pytlik S.: Miejscowe opory przepływu w zaworach różnej konstrukcji.

21/07

Płaczek K.: Przepływ dwufazowy gaz-ciecz w kanałach o zmiennej średnicy.

22/07

Waindok P.: Platerowanie wybuchowe.

23/07

Baranowski M.: Analiza energetyczna wybranych źródeł energii.

24/07

Pawełczyk M.: Charakterystyka aparatów do rozdziału zawiesin.

25/07

Konieczyński J.: Charakterystyka mokrych metod odpylania gazów.

26/07

Pietrzak Ł.: Aparaty ciśnieniowe w świetle przepisów dozoru technicznego.

27/07

Bolek K.: Metody odsiarczania gazów przemysłowych.

28/07

Czaplejewicz M.: Perspektywy wykorzystania ogniw paliwowych.

29/07

Zbiciak K.: Zagospodarowanie odpadów po demontażu pojazdów.

30/07

Budakowska K.: Polityka proekologiczna gminy Ziębice.

31/07

Gensty P.: Zagospodarowanie odpadów przemysłowych na hałdach górniczych w celach rekreacyjnych.

32/07

Jarosiewicz A.: Komputerowa baza danych wybranych maszyn i urządzeń rolniczych

33/07

Gocejna W.: Techniki przechowywania zbóż (suszenie)

34/07

Jeleń M.: Projekt komory chłodniczej do przechowywania warzyw

35/07

Kałużny A.: Projekt komory chłodniczej do przechowywania owoców

36/07

Jakubiak U.: Techniki przechowywania owoców

37/07

Mazur A.: Techniki przechowywania warzyw

38/07

Hutyra D.: Metody określenia wielkości powierzchni kontaktu faz w aparatach do wymiany masy

39/07

Wawrzyniak D.: Wykorzystanie procesów fluidyzacji w inżynierii środowiska

40/07

Magiera D. : Projektowanie budynków przechowalniczych

41/07

Rusin R.: Technologia konserwacji i przechowywania pasz