ROK 1996

 

1/96  SOWIECKI M.: ANALIZA POLA TEMPERATURY W POŁĄCZENIU GRUBOŚCIENNYCH ELEMENTÓW WALCOWYCH.

 

2/96  JAKUBCZYK E.: BADANIE SPADKU CIŚNIENIA W PRZESTRZENI MIĘDZYRUROWEJ WYMIENNIKA CIEPŁA.

 

3/96  PERA A.: KRYTERIA DOBORU APARATÓW WYPARNYCH.

 

4/96   OBŁĄG L./SIKOCIŃSKI A.:  HYDRAULIKA PRZEPŁYWU MIESZANINY TRÓFAZOWEJ  POWIETRZE-WODA-OLEJ W RURACH POZIOMYCH.

 

5/96  KOWALCZYK G. / ROGUŁA J.: BILANS MATERIAŁOWY I CIEPLNY PIECA OBROTOWEGO.

 

6/96  HAFLAR P.: ZASADY DOBORU FILTRÓW I PRZEGRÓD FILTRACYJNYCH.

 

7/96  BUCHTA P.: OCENA WARUNKÓW WYMIANY CIEPŁA PODCZAS PRZEPŁYWU CIECZY NIEMIESZAJĄCYCH SIĘ.

 

8/96  BOŻĘCKI A.: WŁASNOŚCI UKŁADU DWU CIECZY NIEMIESZAJĄCYCH SIĘ.

 

9/96  BOROWICZ A.: CHARAKTERYSTYKA WYPEŁNIEŃ APARATÓW KOLUMNOWYCH.

 

10/96  DERECKI J.: MODELOWANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH CIECZY WĘGLOPOCHODNYCH I ICH MIESZANIN.

 

11/96  CHWIST A.: DOBÓR URZĄDZEŃ DO ODPYLANIA GAZÓW.

 

12/96 REDAS R.: OBLICZANIE WIELOWARSTWOWYCH IZOLACJI CIEPLNYCH.

 

14/96 JAKUBCZYK E.: PRZEPŁYW DWUFAZOWY GAZ-CIECZ  W  PRZESTRZENI MIĘDZY RUROWEJ.

 

15/96 KRZYSZTOFEK G.: SYMULACJA KOMPUTEROWA DZIAŁANIA WIELOSTOPNIOWEGO UKŁADU WYPARNEGO.

 

16/96 SIWAK G.: WARUNKI TECHNOLOGICZNE PRZEROBU SMÓŁ WĘGLOWYCH.

 

 

 

 

ROK 1997

 

1/97  MROSEK J.: STANOWISKO DO BADAŃ SEDYMENTACJI SKRĘPOWANEJ.

 

2/97  KILISZ W. / SZYMANIEC A.: ANALIZA PRACY CHŁODNIKA PLANETARNEGO.

 

3/97  ADAMCZYK Z.: PROJEKT I WYKONANIE NAGRZEWNICY POWIETRZA.

 

4/97  WASIUK P.: DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH APARATURY  PROCESOWEJ.

 

5/97  PELKA M.: PROJEKT I WYKONANIE CHŁODNICY OCIEKOWEJ.

 

6/97  ŁABUZ P.: BADANIE WRZENIA CIECZY (PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA BADAWCZEGO).

 

7/97  KOCOT S.: WYZNACZANIE UDZIAŁU OBJĘTOŚCIOWEGO UKŁADÓW TRÓJFAZWYCH.

 

9/97  TREMBACZ J. / KRÓL S.: WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW RUCHOWYCH  NA PRACĘ  INSTALACJI  ODSIARCZANIA.

 

10/97 ADAMEK M.: PROJEKT I BUDOWA STANOWISKA DO ROZDIAŁU GAZÓW ZA POMOCĄ MEMBRAN.

 

11/97 STRĄKOWSKI M.: BADANIE PROCESU ADSORPCJI.

 

12/97 BARTNICKI M.: DOŚWIADCZALNE WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA  MASY.

 

14/97  GAWLITA K.: PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA DO WYMIANY   CIEPŁA W MIESZALNIKU.

 

15/97  DYGA R.: STANOWISKO DO BADANIA PROCESU FILTRACJI ZAWIESINY W WIRÓWCE BĘBNOWEJ.

 

16/97  THIEL P.: STRATY CIEPŁA

 

17/97 ADAMEK M.: STANOWISKO DO ROZDZIAŁU MIESZANIN ZA POMOCĄ MEMBRAN.                    

 

 

 

 

 

ROK 1998

 

1/98 ARASZCZUK M. / MERAK K.: BADANIA UDZIAŁU OBJĘTOŚCIOWEGO FAZ PRZY PRZEPŁYWIE  MIESZANINY TRÓJ FAZOWEJ.

 

2/98 KRZYŻA A.: WRZENIE W OBJĘTOŚCI DWÓCH CIECZY NIE MIESZAJĄCYCH SIĘ.

 

3/98 FILAROWSKA T. / JEDNORÓG A.: ANALIZA PRACY FILTRÓW MODUŁOWYCH

 

4/98 SIELSKI J.: BADANIE PROCESU SPALANIA PALIW STAŁYCH.

 

5/98 BARZANTNY P. / NIEPALA J.: OLEJE ROŚLINNE JAKO ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII.

 

6/98 GOŁĄBEK P.: STANOWISKO DO BADANIA PROCESU SEDYMENTACJI.

 

7/98 GAJDA F.: KRYTERIA DOBORU ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA.

 

8/98 MACIEJEWSKI M.: STANOWISKO DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH.

 

9/98 BREGUŁA T.: STANOWISKO DO BADANIA MIEJSCOWYCH OPORÓW  PRZEPŁYWU.

 

10/98 WOJEWÓDZKI K.: STANOWISKO DO WYZNACZANIA PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH CIECZY.

 

12/98 BAHRYJ A.: PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA DO DESTYLACJI OKRESOWEJ.

 

13/98 CHROBOK R.: WYROBY WĘGLO-GRAFITOWE W PRZEMYŚLE.

 

14/98 MATUSIK Z. / FERENC K.: PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA DO ODSIARCZANIA SPALIN.

 

15/98 GROCHALSKI W.: WYKORZYSTANIE POMP CIEPŁA.

 

16/98  KOTALA M.: ANALIZA DZIAŁANIA SIŁOWNI GAZOWO-PAROWEJ Z KOTŁEM ODZYSKNICOWYM.

 

17/98 SIATKOWSKI W.: OCENA WNIKANIA CIEPŁA PRZY WRZENIU CZYNNIKÓW  CHŁODNICZYCH.

 

18/98  LASMAN M. / ZAKRZEWSKA M.: OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA WOKÓŁ CEMENTOWNI ‘ODRA’ S.A. W ASPEKCIE RÓŻNYCH TECHNOLOGII

 

19/98  POKORSKA M.: WPŁYW SPALANIA OPON SAMOCHODOWYCH W PIECU OBROTOWYM NA WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

 

20/98  KOLASA A.: ADSORPCJA W PROCESACH OCZYSZCZANIA GAZÓW

 

21/98  BASTEK J. / CICHA B.: WPŁYW WYKORZYSTANIA CIEPŁA Z ELEKTROWNI OPOLE DO OGRZEWANIA MIASTA NA STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

 

22/98  RARÓG P.: OBLICZANIE OPORÓW PRZEPŁYWU UKŁADÓW TRÓJFAZOWYCH

 

23/98  WARCHOŁ K.: PROJEKT I BUDOWA STANOWISKA DO ODPYLANIA GAZÓW

 

24/98  WENSZKA M.: KLASYFIKACJA HYDRAULICZNA MIESZANIN

 

25/98  PETRYSZYN A. / GAJDAMOWICZ R.: ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE ODPADÓW W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE INSTALACJI PRZENOSZENIA I DOZOWANIA ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH W ZAKŁADACH CEMENTOWO-WAPIENNICZYCH „GÓRAŻDŻE” SA W CHORULI

 

26/98  FARYŚ A.: ODPADY POWSTAJĄCE W TRAKCIE OSIARCZANIA SPALIN - WŁAŚCIWOŚCI I METODY GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA

 

27/98 PENDYK B.: ANALIZA UKŁADÓW ODPYLAJĄCYCH RUSZTOWE CHŁODNIKI KLINKIERU NA PRZYKŁADZIE CEMENTOWNI „STRZELCE OPOLSKIE S.A.”

 

28/98 WĘGLARZ M.: ANALIZA METOD OBLICZANIA OPORÓW PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO GAZ -CIECZ W OPARCIU O DANE DOŚWIADCZALNE .

 

29/98 KRZYŻA A.:WRZENIE W OBJĘTOŚCI DWÓCH CIECZY NIE MIESZAJĄCYCH SIĘ .

 

30/98 ARASZCZUK M./MERAK K.: BADANIA UDZIAŁU OBJĘTOŚCIOWEGO FAZ PRZY PRZEPŁYWIE MIESZANINY TRÓJFAZOWEJ.

 

31/98 MATUSIK Z.: PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN.

 

32/98 BAHRYJ A.: PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA DO DESTYLACJI DURESOWEJ

 

 

33/98 STELMACHOWICZ J.: ANALIZA DZIAŁANIA UKŁADU ODSIARCZANIA SPALIN W PRZEMYŚLE ENERGETYCZNYM NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI OPOLE S.A.

 

34/98 SAGAN M./WOJCIECHOWSKA B.: ATRYBUTY NOWOCZESNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

 

35/98 RARÓG P..: OBLICZANIE OPORÓW PRZEPŁYWU UKŁADÓW

                                                                    3-FAZOWYCH

 

36/98 BERBECKA E.: ROZWÓJ REAKTORÓW SYNTEZY METANOLU W WARIANTACH TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNYCH

 

 

ROK 1999

 

1/99 KONICKI A.: ANALIZA METOD OPISUJĄCYCH HYDRAULIKĘ PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO GAZ - CIECZ

 

2/99 KAFLOWSKI M.: OCENA EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW CIEPLNYCH ZACHODZĄCYCH W STRUDZE DWUFAZOWEJ GAZ - CIECZ

 

3/99 PODAWCA A.: BADANIE WYMIANY CIEPŁA W RURZE OŻEBROWANEJ.

 

4/99 SCHEWIOR G.: OCENA DOKŁADNOŚCI METOD OBLICZANIA UDZIAŁU OBJĘTOŚCIOWEGO FAZ W PRZEPŁYWIE DWUFAZOWYM GAZ - CIECZ NA TLE DANYCH EKSPERYMENTALNYCH.

 

5/99 CZERNEK K.: METODY OBLICZENIOWE PROCESÓW  CIEPLNO-PRZEPŁYWOWYCH W STRUDZE TRÓJFAZOWEJ GAZ-CIECZ-CIECZ .

 

6/99 DAWID K.: WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW NA PROCES

                                                       ODSIARCZANIA SPALIN.

 

7/99 PERS K.: OPORY MIEJSCOWE PRZY PRZEPŁYWIE DWUFAZOWYM

                                                                             GAZ - CIECZ .

 

8/99 WÓJCIK Ł.: BADANIE EMISJI CO2 Z PROCESU PRODUKCJI CEMENTU.

 

9/99 BANACH A.: ODPADY NIEBEZPIECZNE-SKŁADOWANE I UTYLIZACJA.

 

10/99 MAZUREK A.: TRANSPORT PNEUMATYCZNY MATERIAŁÓW

                                                                       SYPKICH.

 

11/99 LUBOJAŃSKI A.: PROJEKT I BUDOWA STANOWISKA DO BADANIA 

                                                            PROCESU KONDENSACJI .

 

12/99 KOTALA M.: ANALIZA DZIAŁANIA SIŁOWNI GAZOWO -PAROWEJ Z

                                                 KOTŁEM ODZYSKNICOWYM.

 

13/99 GARBAS G.: TECHNOLOGIE PRODUKCJI GAZÓW TECHNICZNYCH.

 

14/99 MAJKUT A.: TECHNOLOGIA WYTWARZANIA WYBRANYCH 

                                                        ELEMENTÓW APARATURY.

 

15/99 GAWLITA K.: ANALIZA PARAMETRÓW RUCHOWYCH I KONSTRUKCYJNYCH WYBRANYCH URZĄDZEŃ DO SUCHEGO ODPYLANIA

                                                          GAZÓW.

 

16/99 WARCOK A.: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI

                                                               W GAZACH.

 

17/99 SWOBODA R.: HYDRAULIKA KOLUMNY WYPEŁNIONEJ

 

18/99 ŁABUZ P.: ANALIZA PROCESÓW TWORZENIA I ROZDZIELANIA

                                                      MIESZANIN EMULSYJNYCH.

 

19/99 FRYDA M.: KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA OBROTOWYCH PODGRZEWACZY GAZU

 

20/99 TURCZYNIEWICZ A.: METODYKA PROJEKTOWANIA INSTALACJI   TECHNOLOGICZNYCH

 

21/99 JANUŚ T. / TKACZYK M.: WRZENIE CIECZY NIEJEDNORODNYCH

 

22/99 CHANOWSKI T.: KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA KOLUMN wYPEŁNIONYCH

 

23/99 LENIAR K.: BADANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA MASY W FAZIE CIEKŁEJ NA ZŁOŻU USYPOWYM

 

24/99 GRZESZCZUK B.: ZAGADNIENIA EKOLOGICZNE W WYBRANYCH  ELEKTROWNIACH POLSKICH

 

25/99 CZARNY R.: WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW WYTWARZANIA EMULSJI NA JEJ WŁAŚCIWOŚCI