ROK 1983

 

1/83  SEBASTIAN - AUGUSTYNOWICZ S.: badania wnikania ciepŁa podczas odparowania przy przepŁywie przez kanaŁy prostokĄtne.

 

2/83  ZANIEWICZ CZ.: kryteria doboru urzĄdzeŃ wewnĘtrznych kolumn  wypeŁnionych.

 

3/83  WILSZ K.: projekt instalacji do badaŃ cieplno-przepŁywowych wymiennikÓw pŁytowych.

 

4/83  KRAWCZYK R.: okreŚlanie zakresÓw wystĘpowania rodzajÓw  przepŁywu  dwufazowego gaz-ciecz.

 

5/83  NIEDŹWIECKA A.:analiza komory polimeryzacyjnej w instalacji do produkcji weŁny mineralnej.

 

6/83  SMOLARSKI J.: badania procesu wnikania ciepŁa podczas odparowania przy przepŁywie.

 

7/83  PAWLETTA B.: analiza metod obliczeŃ pŁytowych wymiennikÓw ciepŁa.

 

8/83  JASEK K.: okreŚlenie powiechni miĘdzyfazowej przy przepŁywie  dwufazowym gaz-ciecz.

 

9/83  KOSARZECKI J.: analiza wpŁywu wybranych parametrÓw na hydraulikĘ             przepŁywu dwufazowego gaz-ciecz.

 

10/83  IDZIK J.: analiza pola temperatury i naprĘŻeŃ termicznych w  gruboŚciennych elementach aparatÓw.

 

11/83  JASKUŁA K. / SZAFARCZYK P.: badanie wyparki warstewkowej z hydraulicznie wytwarzanym filmem cieczy.

 

 

 

ROK 1984

 

1/84  DYLONG P. / MAŁECKI Z.: BADANIA CIEPLNO-HYDRAULICZNE WYMIENNIKA TYPU  JAD-6/50.

 

2/84  WOŹNIAK B.: WPŁYW LEPKOŚCI NA HYDRAULIKĘ PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO GAZ-CIECZ WYSOKOLEPKA.

 

3/84  SĘDŁAK J.: PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA DO BADAŃ PROCESU SPALANIA.

 

5/84  CHMIELEWSKI A.: PROJEKT I WYKONANIE INSTALACJI DO BADAŃ PROCESU ODPAROWANIA.

 

6/84  MIKOŁAJCZAK R.: BADANIA HYDRAULICZNE WYMIENNIKÓW CIEPŁA TYPU  WWB-1.

 

7/84  GRUSZKA M. / BUSKI J.: BADANIA PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO GAZ-CIECZ METODAMI ELEKTRYCZNYMI.

 

8/84  URANTÓWKA D.: BADANIA HYDRAULIKI UKŁADÓW GAZ-CIECZ W KANAŁACH  PIONOWYCH.

 

9/84  SKROCKI Z.: WYBRANE ZAGADNIENIA HYDRAULIKI KOLUMN PÓŁKOWYCH Z  RUCHOMYM WYPEŁNIENIEM.

 

 

ROK 1985

 

1/85  MENDE J.: ANALIZA SPOSOBÓW OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH KOLUMN  WYPEŁNIONYCH

 

2/85  POLAK W.: STRUKTURA PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO GAZ-CIECZ.

 

3/85  MAŁECKI Z. / OLEJNIK A.: ROZWIĄZANIE PROBLEMU DOSTAWY CIEPŁA DLA POTRZEB CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W KOTŁOWNI PRZY UL.JAKUBA KANI W OPOLU.

 

4/85  KOZIOŁ H.: MODELOWANIE PRACY REAKTORA WARSTEWKOWEGO TYPU RFH.

 

5/85  CZERKAWSKI W. / ŁOŚ W.: PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA DO BADAŃ PROCESU WRZENIA.

 

6/85  KUCHARSKI T. / POŚPIECH J.: ODWADNIANIE SMÓŁ WĘGLOWYCH W APARACIE  CIENKOWARSTEWKOWYM.

 

7/85  DAROCH R. / MICHOCKI S.: PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA DO BADAŃ OPORÓW  PRZEPŁYWU W WYMIENNIKACH CIEPŁA.

 

8/85  SOKOŁOWSKA - DANCEWICZ J.: OKREŚLENIE GRANICY WRZENIA PĘCHERZYKOWEGO PRZY PRZEPŁYWIE.

 

9/85  CYBULSKI Z. / KACUGA A.: PROJEKT WĘZŁA DWUFUNKCYJNEGO C.O. + C.W.U.

 

10/85  JASKÓŁA T.: KONCEPCJA ORGANIZACJI CIEPŁOWNICTWA W KRAJU.

 

11/85  TROJNAR L. / TROJNAR A.: BADANIE OPORÓW PRZEPŁYWU W PŁASZCZOWO-RUROWYM  WYMIENNIKU CIEPŁA.

 

12/85  MAJEWSKA E.: MODERNIZACJA INSTALACJI ODPYLAJĄCEJ MŁYNA WAPNIA PALONEGO NR.3 W  Z.P.W. TARNÓW OPOLSKI.

 

13/85  RYGIEL A.: PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA PRZEBIEGU PROCESU FLUIDYZACJI.

 

 

 

ROK 1981

 

1/81  PODGÓRSKI J.: WNIKANIE CIEPŁA PRZY PRZEPlYWIE PRZEZ KANAŁY PROSTOKĄTNE.

 

2/81  KLĘP M.: PROJEKTOWANIE I WYKONANIE LABORATORYJNEJ OBROTOWEJ SUSZARKI BĘBNOWEJ.

 

3/81  KROPELNICKI B. / ŚWIĄTKIEWICZ W.: BADANIE HYDRAULIKI MODELOWEJ WYPARKI WARSTEWKOWEJ Z HYDRAULICZNIE WYTWARZANYM FILMEM CIECZY.

 

4/81  GAWLIŃSKI A. / GUZIK M.: BADANIE TURBOZESPOŁU ENERGETYCZNEGO W ZAKŁADACH  AZOTOWYCH KĘDZIERZYN-KOŻLE.

 

5/81  BIAŁEK B. / LISTKOWSKI P.: ZAPROJEKTOWAĆ I WYKONAĆ PODGRZEWAĆ WODY.

 

6/81  KRUK Z.: BADANIA NAD WYDZIELANIEM CHLORKU GLINOWEGO Z PRODUKTÓW ALKILACJI BENZENU ETYLENEM.

 

7/81  MRÓZ E. / WOISCH E.: BADANIA NAD PRZYCZEPNOŚCIĄ PIANKI POLIURETANOWEJ DO METALU.

 

8/81  FOKS CZ.: ANALIZA STANU TEMPERATURY I NAPRĘŻEŃ TERMICZNYCH W OBSZARZE POŁĄCZENIA KRÓĆCA Z PŁASZCZEM W APARATACH GRUBOŚCIENNYCH.

 

9/81  DROSIK A.: OPTYMALIZACJA KOLUMNY REKTYFIKACYJNEJ O PÓŁKACH ZAWORKOWYCH.

 

10/81  PAROL M.: ANALIZA I OPRACOWANIE WYTYCZNYCH KONSTRUKCYJNYCH ZAMKNIĘĆ APARATÓW WYSOKOCIŚNIENIOWYCH.

 

11/81  BUKOWY S.: PROJEKT STANOWISKA DO BADANIA WYMIENNIKA CIEPŁA.

 

12/81  ANTOŃCZAK CZ. / CZAJKA T.: ANALIZA KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNA 1/4 TECHNICZNEJ INSTALACJI DO BADAŃ PROCESU ODPAROWANIA.

 

14/81  KLISZEWSKI J.: OPTYMALIZACJA WYPARKI CIENKOWARSTEWKOWEJ Z HYDRAULICZNIE WYTWARZANYM FILMEM CIECZY.

 

15/81  FEDCZUK M. / WRÓBEL A.: BADANIE HYDRAULIKI PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO WODA-POWIETRZE W RURZE.

 

17/81  WOWK R.: STALE KONSTRUKCYJNE W BUDOWIE APARATURY PROCESOWEJ.

 

18/81  MISIAK M.: BADANIE KINEMATYKI SUSZENIA CIAŁ STAŁYCH

 

19/81  GIGIEL Z: BADANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

 

 

ROK 1982

 

1/82  MAKOWIECKI R.: IDENFIKACJA RODZAJÓW PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO GAZ-CIECZ.

 

2/82  ŻYŁA K.: BADANIE STANU NAPRĘŻEŃ W OBSZARZE POŁĄCZENIA KRÓĆCA Z PŁASZCZEM W APARATACH CIŚNIENIOWYCH.

 

3/82  KUSZ R.: BADANIE PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO GAZ-CIECZ DLA UKŁADÓW O DUŻEJ LEPKOŚCI.

 

4/82  JAWORSKI T.: PROJEKT LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ I INŻYNIERII PROCESOWEJ.

 

5/82  MINKIEWICZ J. / LEWCZAK T.: PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO REKTYFIKACJI DWUSKŁADNIKOWEJ.

 

6/82  DUDEK Z. / KULESZYŃSKI A.: BADANIE HYDRAULIKI MODELOWEJ WYPARKI WARSTEWKOWEJ Z HYDRAULICZNIE WYTWARZANYM FILMEM CIECZY.

 

7/82  PŁOWUCHA M.: SANALIZA PORÓWNAWCZA CHŁODNIKÓW KLINKIERU W SUSHEJ METODZIE PRODUKCJI.

 

8/82  KANIEWSKI M.: ANALIZA PROCESU WNIKANIA CIEPŁA PRZY ODPAROWANIU PODCZAS PRZEPŁYWU

 

9/82   KOSARZECKI J.: BADANIE HYDRAULIKI KOLUMNY PÓŁKOWEJ.

 

10/82  STACHOWIAK D.: OPTYMALIZACJA REKTYFIKACJI MIESZANIN WIELOSKŁADNIKOWYCH W KOLUMNACH PÓŁKOWYCH.

 

11/82  KRĘPSKA L.: ANALIZA METOD INTENSYFIKACJI WNIKANIA CIEPŁA ZA POMOCĄ WKŁADEK.

 

12/82  LEWANDOWSKA E.: POMIARY WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH.

 

13/82  PIESZKA J.: OBLICZANIE KOLUMNY REKTYFIKACYJNEJ Z WSPÓŁPRĄDOWYM ODDZIAŁYWANIEM FAZ W KAŻDYM STOPNIU.

 

14/82  MUSIOŁ S.: ANALIZA METOD MOCOWANIA RUR W PŁYTACH SITOWYCH.

 

15/82  KOMENDA M. / TUCZAPSKI B.: BADANIA WNIKANIA CIEPŁA PRZY PRZEPŁYWIE PRZEZ KANAŁY PROSTOKĄTNE.

 

16/82  WITEK J.: PROJEKT REAKTORA DO SYNTEZY MOCZNIKA O WYDAJNOŚCI 500 T/DOBĘ.

 

17/82  DĄBROWSKI J.: PROJEKT INSTALACJI DO BADAŃ HYDRAULIKI I WYMIANY MASY W KOLUMNACH WYPEŁNIONYCH.

 

18/82  NIEZGODA W. / SZAMPERA M.: BADANIE 1/4 - TECHNICZNEJ WYPARKI WARSTEWKOWEJ Z HYDRAULICZNIE WYTWARZANYM  FILMEM CIECZY.

 

19/82  PROBOSZCZ M.: BADANIE UDZIAŁU OBJĘTOŚCIOWEGO PRZY PRZEPŁYWIE DWUFAZOWYM GAZ - CIECZ.

 

20/82  SZOSTAK K.: ANALIZA SKŁADÓW GRANULOMETRYCZNYCH I OKREŚLENIA POWIERZCHNI WŁAŚCIWEJ WYBRANYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH.

 

21/82  SOKÓLSKI P.: BADANIA PROCESU ODPYLANIA NA FILTRZE SUCHYM.

 

22/82  MAKOWIECKI R.: IDENTYFIKACJA RODZAJÓW PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO GAZ -CIECZ.

 

23/82  BOSACKA E. / BOMERSBACH W.: BADANIE OPORÓW PRZEPŁYWU W WYMIENNIKU CIEPŁA Z PRZEGRODAMI.

 

24/82  MATCZYŃSKI M.: BADANIE CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA.

 

25/82  ŁOBODA B.: PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA DO BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA MASY W FAZIE CIEKŁEJ.

 

26/82  KOPIŃSKA-CZERKAWSKA E.: BADANIE LABORATORYJNE PROCESU FILTRACJI PRÓŻNIOWEJ

 

27/82 BURY R./KłONOWSKI K.: PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO WYZNACZANIA WSPółCZYNNIKA WNIKANIA CIEPłA PRZY PRZEPłYWIE WYMUSZONYM BURZLIWYM.