ROK 2000

 

1/00 JAŃCZAK R.: BADANIE I ANALIZA MIEJSCOWYCH OPORÓW  PRZEPŁYWU MIESZANINY DWUFAZOWEJ GAZ -CIECZ

 

2/00 JANIA R.: PROJEKT I BUDOWA PIECA DO SPALANIA WĘGLA

 

3/00 ZACHARCZUK A.: ANALIZA METOD WYZNACZANIA POWIERZCHNI

                                                            KONTAKTU FAZ W CIEKŁYCH UKŁADACH

                                                                                    DYSPERSYJNYCH

 

4/00 TOMECZEK M.: OCENA PROCESU WRZENIA CIEKŁEJ MIESZANINY

                                                                                                NIEJEDNORODNEJ

 

5/00 TRAWIŃSKI S.: ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH

                                                                                    CIEKŁYCH MIESZANIN

 

6/00 GRODECKI S.: ANALIZA METOD OCENY ZAKRESÓW

                                                WYSTĘPOWANIA STRUKTUR PRZEPŁYWU

                                                            DWUFAZOWEJ GAZ - CIECZ

 

7/00 ŻABSKI A.: BADANIA HYDRAULIKI PRZEPŁYWU TRÓJFAZOWEGO

                                                                        GAZ - CIECZ - CIECZ

 

8/00 HEROK P.: STRUKTURA, WŁAŚCIWOŚCI I WYTYCZNE STOSOWANIA

                                                            ABSORBENTÓW STAŁYCH

 

9/00 WRÓBLEWSKI J.: BUDOWA, DZIAŁANIE I ZASTOSOWANIE

                                                WISKOZYMETRÓW KAPILARNYCH I ROTACYJNYCH

 

10/00 DYRKA S.: ZRASZACZE KOLUMN ABSORPCYJNYCH - KONSTRUKCJA

                                                                                    I ZASADY DOBORU

 

11/00 SZAJEWSKI J.: ANALIZA PRACY WĘZŁA CIEPLNEGO DLA OSIEDLA

                                                                                                MIESZKANIOWEGO

 

12/00 SPAŁEK M./STARCZEWSKI D.: DIAGNOSTYKA SZCZELNOŚCI

                                                                           APARATURY  CIŚNIENIOWEJ

 

13/00 SOKOŁOWSKA K..: PROCES ODSIARCZANIA SPALIN METODĄ 
                                                     WAPNIAKOWĄ W APC METALCHEM S.A.

 

14/00 BUŁKA E.: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE MIESZANIN AREOZOLOWYCH

 

15/00 KLEPARSKI P./ROGOWSKI M.: KONCEPCJA ODZYSKU

                                                SKŁADNIKÓW  EMULSJI CHŁODZĄCYCH

 

16/00 DĄBEK I.: WYKORZYSTANIE PROCESÓW MEMBRANOWYCH

                                                                        W OCZYSZCZANIU GAZÓW

 

 

17/00 ROTER R.: PROBLEMY EKOLOGICZNE W ASPEKCIE TECHNOLOGII

                                                                        ZGAZOWANIA WĘGLA

 

18/00 WĄS J./ZWADUCH A.: ODDZIAŁYWANIE DUŻEGO ZAKŁADU

                                                            PRZEMYSŁOWEGO NA ŚRODOWISKO

 

19/00 STEUER M.: PRZEGRODY FILTRACYJNE DLA PROCESU ODPYLANIA

                                                                                                GAZÓW

 

20/00 FRANCISZKÓW J.: MONITOROWANIE SKŁADOWISK ODPADÓW

                                                                                    KOMUNALNYCH

 

21/00 SOBOLEWSKI A.: PROJEKT INSTALACJI DO ODPYLANIA GAZÓW

 

22/00 ŚLĄZAK B.: PRZEGRODY DO FILTRACJI ZAWIESIN

 

26/00 WALCZAK D.: ROZDZIELANIE ZAWIESIN W POLU SIŁY GRAWITACYJNEJ

 

27/00 NIEPALA J.: WYSOKOSPRAWNE WYMIENNIKI CIEPŁA

 

28/00 SZPAK A.: ODPADY KOMUNALNE JAKO POTENCJALNA BAZA
                                                SUROWCÓW WTÓRNYCH

 

29/00 KARLIŃSKA M.: NOWOCZESNE METODY USZCZELNIANIA
                                   SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

30/00 WOJEWÓDZKI K.: DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH
                                             APARATURY PROCESOWEJ

 

31/00 adamczyk z.: ANALIZA PROCESÓW KONTROLI I DIAGNOSTYKI W

 ZAKRESIE WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI APARATURY PRZEMYSŁOWEJ

 

32/00 RIEDEL A.: analiza procesu spalania paliw stałych

 

33/00 krzywy a.: określanie wybranych właściwości

reologicznych cieczy

 

34/00 toporek M./smolarek a.: reologia emulsji spożywczych

         i kosmetycznych

 

35/00 skowicki k.: układy wentylacyjno-klimatyzacyjne

małej  mocy

36/00 WUJDA S.: WPŁYW IMISJI Z ZAKŁADU KOKSOWNICZEGO NA TERENY WOKÓŁ PRZYLEGŁE - NA

PRZYKŁADZIE ZAKŁADÓW KOKSOWNICZYCH W ZDZIESZOWICACH

 

37/00 KLIŚ K.: EKSPLOATACJA WYSYPISKA ODPADÓW GMINY ŁAMBINOWICE ZLOKALIZOWANEGO W REJONIE WSI OKOPY

 

38/00 PODUSOWSKI M.: ODPADY FLUIDALNEGO SPALANIA PALIW. ICH CHARAKTERYSTYKA I GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE

 

39/00 Bielas A./Fortuna M.: GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE CIEPŁOWODY

 

40/00 KOLENKIEWICZ J.: TERMICZNE UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

41/00 SKALNIK G.: ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI W MIEŚCIE I GMINIE BABORÓW

 

42/00 A.D. BEREŁKOWSCY: POMIAR TEMPERATURY ZA POMOCĄ TULEJKI TERMOMETRYCZNEJ

 

43/00 A. MOCKO: GOSPODARKA ODPADAMI Z PRZEMYSŁU GARBARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE

GARBARSKIEJ SPÓŁDZIELNI PRACY ASKO W NYSIE

 

44/00 SORDOŃ D.: WYBRANE ASPEKTY TECHNOLOGICZNE UZDATNIANIA WODY PITNEJ. PROCES

ODŻELAZIANIA I ODMANGANIANIA METODĄ KOAGULACJI

 

 

 

 

ROK 2001
 

1/01

 

JOHN J./KRETEK S.: Badanie procesu mieszania ciekłego układu niejednorodnego.

2/01

KĄTNY R.: Proces wrzenia ciekłej mieszaniny niejednorodnej.

3/01

GRABSKI D.,KUBEK K.: Badania hydrauliki przepływu układu gaz-ciecz-ciecz w rurach poziomych.

4/01

ZIEMBA K.: Analiza zjawisk zachodzących przy przepływie dwufazowym gaz-ciecz.

5/01

ZMYSŁOWSKI A.: Suszenie materiałów ziarnistych

6/01

ZAMSZYN P.: Filtracyjne techniki odpylania gazów.

7/01

PRÓSZYŃSKI I.: Techniki pomiaru lepkości cieczy

8/01

STOLAREK P.: Niskociśnieniowe wytwornice pary wodnej.

9/01

MICHALI P.: Powłoki ochronne i izolacyjne

10/01

BOBROWSKI S.: Hydraulika kolumny półkowej.

11/01

BUGAJSKA A.: Regulacja parametrów powietrza w układach klimatyzacyjnych

12/01

FAŁAT W.: Instalacje chłodząco-odpylające w inżynierii środowiska

13/01

FILIP K.: Urządzenia odkraplająco-odpylające

14/01

ZOZGÓRNIK M.: Pompy ciepła w zastosowaniach przemysłowych

15/01

DUDA M.: Metody usuwania NOx z gazów przemysłowych

16/01

MAZIARSKI W.: Techniki spalania lub kondensacji jako sposoby oczyszczania gazów z zanieczyszczeń

17/01

BIESIADA A.: Techniki pomiaru jakości wody

18/01

LABISZ A.: Wybrane aspekty oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych

19/01

MIJAL M.: Projektowanie przemysłowych sieci wodno-grzewczych

20/01

PANSEWICZ M.: Emisja zanieczyszczeń ze składowisk odpadów stałych

21/01

MALARA B.: Monitoring odpadów stałych

22/01

ZBOROWSKI P.: Gospodarka energetyczna w zakładzie przemysłowym

23/01

FERENC K.: Napięcie powierzchniowe i międzyfazowe cieczy

24/01

Andrzejewska M.: Główne zanieczyszczenia emitowane do atmosfery i sposoby ich ograniczenia na przykładzie Huty Małapanew.

25/01

duda s.: Monitoring wód powierzchniowych województwa opolskiego

26/01

Malara b.: Monitoring odpadów stałych.

27/01

Nowakowski t.: Monitoring powietrza atmosferycznego. Metody analizy instrumentalnej.

28/01

michalak k.: Ochrona powierzchni ziemi.

29/01

LIGIĘZA M.: Gospodarka odpadami medycznymi.

30/01

SŁAWIŃSKA M./SZCZĘSNA E.: Podstawowe technologie unieszkodliwiania odpadów biologicznie rozkładalnych – kompostowanie i fermentacja metanowa

31/01

SOBKOWICZ J.: Monitoring gospodarki odpadami.